top of page

הצהרת שומאן (מאויירת)

שומאן כריכה לאתר.png

רובר שומאן

ספר זה הוא פרויקט מיוחד בסדרת הספרים האירופים, יוזמה משותפת של מרכז סימון וייל למחקר וללימודי אירופה בת זמננו באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ושל הוצאת הספרים אוב, תל אביב.

הצהרת שומאן, הנאום שנשא רובר שומאן ב 9- במאי 1950 , היא אחד הטקסטים המכוננים של האיחוד האירופי. ההצהרה מציעה את הקמתה של ישות חדשה בין צרפת לגרמניה, מיזם ששתי המדינות תהיינה שותפות שוות בו, לניהול משותף של ייצור הפחם והפלדה. הכוונה מאחורי מיזם משותף זה היתה שהוא יהיה צעד ראשון במיזוג האירופי, שהפך עם השנים, לאיחוד האירופי של ימינו. בהצהרה צרפת נטלה על עצמה את הובלת היוזמה להקמתה של אירופה חדשה על בסיס של שוויון מלא עם גרמניה, זאת, במקום להותיר את גרמניה, האויבת ההיסטורית שלה, כנועה וחלשה אחרי מלחמת העולם השנייה.

ההצהרה תורגמה לראשונה לעברית בשנת 2020 , כחלק מהוצאתו לאור של ספרו של רובר שומאן "למען אירופה" בעברית. כעת היא רואה אור פעם נוספת, בצירוף איורים של ציטוטים נבחרים, שיצרו מאיירות גרמניות וישראליות, במטרה להנגיש את הטקסט לקהל הישראלי הרחב.

עורכי הסדרה מבקשים להודות לקרן קונרד אדנאואר-ישראל, לד"ר ביאטריס גורבנצ'י, לגברת סוזי דורינג פרסטון, ולגברת פאלינה קדם על התמיכה והשותפות בפרויקט. עוד מבקשים העורכים להודות גם לגברת גיל אלקבץ, על העזרה בהפקת הספר, לצוות מרכז סימון וייל למחקר וללימודי אירופה בת זמננו באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ולחברי המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב על תמיכתם ארוכת השנים במחקריהם ובעבודתם האקדמית.

הספר הופק בשיתוף ובתמיכת קרן קונרד אדנאואר-ישראל, במסגרת פעילות מרכז סימון וייל למחקר ולהוראת אירופה בת זמננו - מרכז למצויינות במחקר ובהוראת הלימודים האירופיים ע"ש ז'אן מונה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

bottom of page