Books

האירופים

סדרה זו שמה לה למטרה להביא לראשונה לקוראי השפה העברית את כתבי היסוד של האמהות והאבות המכוננים של פרויקט איחודה של יבשת אירופה. הסדרה שואפת להיות מקור מהימן בשפה העברית לכתבי היסוד של פרויקט האינטגרציה האירופית, של המוסדות האירופיים המרכזיים ושל השחקנים והמדינות באירופה. בדרך זו יתאפשר לקוראים בישראל להיחשף למקורות החשיבה על פרויקט זה ולהיגיון העומד בבסיסו של האיחוד האירופי.

רובר שומאן

למען אירופה

ספר זה הוא פרויקט מיוחד בסדרת הספרים האירופים, יוזמה משותפת של מרכז סימון וייל למחקר וללימודי אירופה בת זמננו באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ושל הוצאת הספרים אוב, תל אביב. 

למען אירופה.png

הנס-פטר שוורץ

קונרד אדנאואר:
מדינאי אירופי

ספר זה הוא פרויקט מיוחד בסדרת הספרים האירופים, יוזמה משותפת של מרכז סימון וייל למחקר וללימודי אירופה בת זמננו באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ושל הוצאת הספרים אוב, תל אביב. 

מדינאי אירופי.png

בקרוב...

Screenshot 2022-01-03 103502.png

שומאן מאויר

פאן אירופה.png

ריכרד נ' קודנהובה-קלרגי

פאן אירופה

ספר זה הוא פרויקט מיוחד בסדרת הספרים האירופים, יוזמה משותפת של מרכז סימון וייל למחקר וללימודי אירופה בת זמננו באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ושל הוצאת הספרים אוב, תל אביב.