top of page

הצהרת שומאן (מאויירת)

 הצהרת שומאן

עורכי הסדרה הילה זהבי ושרון פרדו

 

ספר זה הוא פרויקט מיוחד בסדרת הספרים האירופים, יוזמה משותפת של מרכז סימון וייל למחקר וללימודי אירופה בת זמננו באוניברסיטת בן – גוריון בנגב ושל הוצאת הסברים אוב, תל אביב.

סדרה זו שמה לה למטרה להביא לראשונה לקוראי השפה העברית את כתבי היסוד של האמהות והאבות המכוננים של פרויקט איחודה של יבשת אירופה. הסדרה שואפת להיות מקור מהימן בשפה העברית לכתבי היסוד של פרויקט האינטגרציה האירופית, של המוסדות האירופיים המרכזיים ושל השחקנים והמדינות באירופה. בדרך זו יתאפשר לקוראים בישראל להיחשף למקורות החשיבה על פרויקט זה ולהגיון העומד בבסיסו של האיחוד האירופי.

הצהרת שומאן, הנאום שנשא רובר שומאן ב-9 במאי 1950, היא אחד הטקסטים המכוננים של האיחוד האירופי. ההצהרה מציעה את הקמתה של ישות חדשה בין צרפת לגרמניה, מיזם ששתי המדינות תהיינה שותפות שוות בו, לניהול משותף של ייצור הפחם והפלדה. הכוונה מאחורי מיזם משותף זה היתה שהוא יהיה צעד ראשון במיזוג האירופי, שהפך עם השנים, לאיחוד האירופי של ימינו. בהצהרה צרפת נטלה על עצמה את הובלת היוזמה להקמתה של אירופה חדשה על בסיס של שוויון מלא עם גרמניה, זאת, במקום להותיר את גרמניה, האויבת ההיסטורית שלה, כנועה וחלשה אחרי מלחמת העולם השנייה.

ההצהרה תורגמה לראשונה לעברית בשנת 2020, כחלק מהוצאתו לאור של ספרו של רובר שומאן "למען אירופה" בעברית. כעת היא רואה אור פעם נוספת, בצירוף איורים של ציטוטים נבחרים, שיצרו מאיירות גרמניות וישראליות, במטרה להנגיש את הטקסט לקהל הישראלי הרחב.

עורכי הסדרה מבקשים להודות לקרן קונרד אדנאואר - ישראל, לד"ר ביאטריס גורבנצ'י, לגברת סוזי דורינג פרסטון, ולגברת פליאנה קדם על התמיכה והשותפות בפרויקט. עוד מבקשים העורכים להודות גם לגברת גיל אלקבץ, על העזרה בהפקת הספר, לצוות מרכז סימון וייל למחקר וללימודי אירופה בת זמננו באוניברסיטת בן – גוריון בנגב, ולחברי המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן – גוריון בנגב על תמיכתם ארוכת השנים במחקריהם ובעבודתם האקדמית.

הספר הופק בשיתוף ובתמיכת קרן קונרד אדנאואר – ישראל, במסגרת פעילות מרכז סימון וייל למחקר ולהוראת אירופה בת זמננו – מרכז למצויינות במחקר ובהוראת הלימודים האירופיים ע"ש ז'אן מונה, אוניברסיטת בן – גוריון בנגב.

רובר שומאן

הצהרת שומאן 1950

תרגום הצהרת שומאן מצרפתית לעברית: שירן בק

תרגום מצרפתית לערבית: אנואר סלים

עריכה לשונית (ערבית): אנואר סלים וד"ר מנצור נסאסרה

עריכה מדעית: ד"ר הילה זהבי ופרופ' שרון פרדו

ע. הפקה: גיל אלקבץ

 

מאיירות (לפי סדר הופעת האיורים)

עמית רימון, ישראל

 גרמניה ,Martha von Maydell

שמרית אלקנתי, ישראל

הדר ראובן, ישראל

סמדר בונן, ישראל

עינת צרפתי, ישראל

 גרמניה  ,Silke Bachmann

 

עיצוב עטיפה: עדי חן

איור הכריכה: סמדר בונן

עיצוב ועריכה גרפית: עדי חן, יעל ברור

 

היצירה יצאה לאור בתמיכת קרן קונראד אדנאואר בישראל

בשיתוף מרכז סימון וייל למחקר ולהוראת אירופה בת זמננו – מרכז למצויינות במחקר

ובהוראת הלימודים האירופיים ע"ש ז'אן מונה, אוניברסיטת בן – גוריון בנגב

 

הבאה לדפוס – הוצאת אוב, תל אביב

אין לשכפל, להעתיק, להקליט, לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי – מכני, אופטי, או אחר – ללא אישור בכתב מהמו"ל ומבעלי הזכויות

כל הזכויות על האיורים שמורות ליוצרות ולמאיירות

bottom of page